1. Als alles duister is

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

 

  1. Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

 

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

 

Stille nacht, heilige nacht,

vreed’ en heil wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

 

  1. Hoor de engelen zingen d’eer

Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.

Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!

Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

 

Hij, die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,

wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.

Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,

tussen alle mensen in in het menselijk gezin.

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

 

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

 

  1. In de kerstnacht boven Bethlehem

In de kerstnacht boven Bethlehem

Sprak een engel uit de Hemel

En hij maakte daar goed nieuws bekend:

‘God is hier, Zijn naam is Jezus.’

En opeens was daar een eng’lenmacht

Een hemels leger prees de Schepper:

 

Ere zij God

Hoog in de Hemel

Vrede hier op aarde

Laat ons zingen, door de eeuwen

Engelen en mensen samen

 

Laat de vreugde van de engelen

Ons vandaag opnieuw omgeven

Laat een echo van hun lofgezang

Blijven klinken in ons leven

Dat het hemels lied van toen die nacht

Overal nog is te horen

 

Ere zij God

Hoog in de Hemel

Vrede hier op aarde

Laat ons zingen, door de eeuwen

Engelen en mensen samen

 

Is er iets of iemand ooit te klein

Voor de God die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij

God werd mens tussen de mensen

Wat een wonder dat God met ons is

Liefde kent bij Hem geen grenzen

 

Ere zij God

Hoog in de Hemel

Vrede hier op aarde

Laat ons zingen, door de eeuwen

Engelen en mensen samen

(3x)

 

  1. Jezus hoop van de volken.

Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet.

U bent de bron van hoop die in ons leeft.

Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint.

U bent een bron van licht die in ons leeft.

 

U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!

U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.

Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.

Heer ik geloof!

 

Jezus hoop van de volken.

Jezus trooster in elk verdriet.

U bent een bron van hoop die God ons geeft.

Jezus licht in het duister.

Jezus, waarheid die overwint.

U bent een bron van licht die in ons leeft.

 

U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!

U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.

Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.

Heer ik geloof!(3)

 

U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!

U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.

Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.

Heer ik geloof! (4x)

 

  1. Alzo lief had God de wereld

Alzo lief had God de wereld,

alzo lief had God de wereld,

de wereld, de wereld,

God had de wereld lief.

 

Dat Hij aan ons heeft gegeven,

dat Hij aan ons heeft gegeven,

gegeven, gegeven,

zijn ééngeboren Zoon.

 

Opdat ‘n ieder die gelooft,

opdat ‘n ieder die gelooft,

een ieder, een ieder,

het eeuw’ge leven heeft.

 

  1. Kom, nu is de tijd

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.

Kom, zoals je bent en geef je hart.

kom.

 

eens zal elke tong U belijden als Heer,

buigt zich elke knie voor U neer.

Toch heeft U het beste aan Hem beloofd

die nu in U gelooft.

 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.

Kom, zoals je bent en geef je hart.

kom.

 

eens zal elke tong U belijden als Heer,

buigt zich elke knie voor U neer.

Toch heeft U het beste aan Hem beloofd

die nu in U gelooft.

 

eens zal elke tong U belijden als Heer,

buigt zich elke knie voor U neer.

Toch heeft U het beste aan Hem beloofd

die nu in U gelooft.

 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.

Kom, zoals je bent en geef je hart.

kom.

 

  1. Kom tot de Vader

Nog voordat je bestond,

kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment,

en telde elke traan.

Omdat Hij van je hield,

Gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt

 

En wat je nu ook doet,

Zijn liefde blijft bestaan

Ook niets wat jij ooit deed

verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon

En nu is alles klaar wanneer jij komt

 

-Refrein-

Kom tot de Vader,

Kom zoals je bent

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend

de liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt

daarmee is alles klaar wanneer jij komt

 

En wat je nu ook doet

Zijn liefde blijft bestaan

want niets wat jij ooit deed

verandert daar iets aan

Omdat Hij van je houdt

gaf Hij zijn eigen Zoon

en nu is alles klaar wanneer jij komt

 

-Refrein 2x-

De liefde die hij geeft,

De woorden die hij spreekt.

Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.

 

  1. Jubel het uit

Jubel het uit.

De Heer is hier;

ontvang het koningskind!

Als redder van de aarde

geeft Hij het leven waarde.

Dus hemel en aarde, zingt! (2x)

Dus hemel, dus hemel

en aarde. zingt!

 

Jubel het uit.

De Heer regeert;

wees blij, verhef je stem!

Zing als de schepping juicht,

aanbiddend voor Hem buigt

een vreugdelied voor Hem (2x)

een vreugde-,

een vreugdelied voor Hem!

 

Zijn koningschap

zal eeuwig zijn,

rechtvaardig en vol kracht!

Laat ieder volk op aarde

zijn heerlijkheid ervaren;

de liefde die Hij bracht (2x)

de liefde, de liefde

die Hij bracht!

 

  1. Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,

jubelend van vreugde:

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

 

Komt allen tezamen,

komt verheugd van harte

Bethlehems stal in den geest bezocht

Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren

Komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

De hemelse englen

riepen eens de herders

weg van de kudde naar ’t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:

goddelijk kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

O kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefd’ in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

  1. Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

 

Ere zij God in den hoge,

Ere zij God in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

Vrede op aarde, vrede op aarde,

 

in de mensen, in de mensen een welbehagen.

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

 

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Amen, amen.